Karpeko N.

Ph.D. in Public Administration National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN MARKET CONDITIONS

DOI: 10.52363/passa-2021.1-4

Abstract

The article analyzes the problem of forming an organizational and economic mechanism that would ensure stabilization, normalization of the economic situation in higher educational establishments, their innovative development in the conditions of market relations. The experience of countries with developed market economies shall be considered.

Key words: education, higher school, modernization, education expenditure, budgetary financing

References

  1. Androshhuk A. G. Osvita u krayinakh yevropejs`koyi spil`noty: struktura i` upravlinnya / A. G. Androshhuk // Problemy nauky. – 2000. – No. 8. – S. 54–60 ; No. 9. – S. 54–59.
  2. Vishha osvita Ukrayini – yevropejs`kij vymir: stan, problemi, perspektivi. Materialy do pidsumkovoyi kolegii MON Ukrayiny (21 bereznya 2008 r.) // Osvita Ukrayini (speczvipusk). – 2008. – No. 21-22 (905). – s. 1–23.
  3. Kadochnikov S. M. Osobennosti vysshego obrazovaniya kak ekonomicheskogo blaga i nekotorye prakticheskie sledstviya etikh osobennostej // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2001. No. 2. S. 48–49
  4. Teoretiko-prikladni aspekty upravlinnya zakladami osvity : nauk-metod. posib. – K. : Aktual. osvita, 2002. – 312 s.