Kriukov O.
Doctor of Science in Public Administration, Professor of the departments of public management and administration in the field of civil defence educational-scientifically-productive center, National university of civil defence of Ukraine, Kharkiv

THREATS TO INFORMATION SOCIETY AS FACTOR OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE INTERACTION BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION AND COMMUNICATIONS MEDIA IN UKRAINE

DOI: 10.52363/passa-2021.1-11

Abstract

The article explores the content of the ‘information society’ concept. The concept of a political and administrative management system has been studied. The structure and features of the political and administrative system have been determined. The main threats to managing modern political and administrative systems have been identified. The essence of the interaction between public administration and communications media in the conditions of requirement to ensiring national information security has been defined. The problems of public administration in the information field of Ukraine have been highlighted.

Key words: information society, information support, public administration, communications media, political and administrative management system.

References

 1. Бебик В. Інформаційне суспільство // Політична енциклопедія. Київ : Парламент. вид-во, 2012. С. 299.
 2. Крюков О. І. Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Державне будівництво : зб. наук. пр. 2007. № 2. – URL: http: // ww.nbuv.gov.ua/ejournals/DeBu/2007–2/doc/1/10.pdf.
 3. Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації // Вісник Нац. ун-ту цивіл. захисту України: зб. наук. пр. Серія «Державне управління». – Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – с.307
 4. Крюков О. І.,   Бєльська Т. В. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 1 (34). – С. 276–282.
 5. Masuda Y. The Informational Society as Post-Industrial Society. World Future Society. Washington : World Future Society, 1981. 171 p.
 6. Пахнін М.Л. Відкритість органів публічної влади в інформаційному просторі України / Пахнін М.Л. // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції ХНАДУ, 27.11.2015р.
 7. Пахнін М. Л. Взаємодія засобів масової комунікації з органами публічного управління як чинник державотворення в Україні : дис. … к.держ. упр. : 25.00.01 / Харків. ХарРІНАДУ, 2018. 216 с.
 8. Политико-административное управление / под общ. ред. В. Комаровського, Л. Сморгунова. – М.: РАГС, 2004. – 496 с.
 9. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика. – Київ: Знання, 2008. – 663 с. – (С. 398)., С. 398
 10. Решевець І. В. Політико-адміністративний менеджмент в умовах державотворення : дис. … к.держ.упр. : 25.00.01 / Харків. ХарРІНАДУ, 2018. 212 с.
 11. Решевец И. В. Угрозы в управлении современными политико-административными системами // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013»/ отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, К. К. Андреев, М. В. Чистякова. – М.: МАКС Пресс, 2013. – С. 1–2
 12. Черноіваненко А. В. Взаємовідносини органів державної влади з політичними партіями в умовах розвитку інформаційного суспільства : дис. … к.держ.упр. : 25.00.01 / Харків. ХарРІ НАДУ, 2019. 223 с.